Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van de opdrachten hanteert Jan Houben coaching & advies algemene- en leveringsvoorwaarden die afgeleid zijn van de door de Orde van Organisatieadviseurs (OOA) gehanteerde voorwaarden.

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor coaching en adviestrajecten.

Offertes

 • De door Jan Houben coaching & advies gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • Jan Houben coaching & advies is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reisuren worden voor 50% van het uurtarief doorberekend.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Jan Houben coaching & advies beschikbare informatie.

Opdracht en annulering

 • Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
 • Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 48 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt afgezegd wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
 • Bij ziekte wordt zonder bijkomende kosten een nieuwe afspraak gemaakt.

Betaling

 • Het coaching- en/of adviestraject wordt maandelijks gefactureerd, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Daarbij geldt een betalingstermijn van 21 dagen.

Uitvoering

 • Jan Houben coaching & advies zal de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jan Houben coaching & advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jan Houben coaching & advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Jan Houben coaching & advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jan Houben coaching & advies zijn verstrekt, heeft Jan Houben coaching & advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Wijzigingen en meerwerk

 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden veranderd, als de partijen ervoor kiezen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 • Als door de tussentijdse wijziging het overeengekomen bedrag / kosten verandert, meldt Jan Houben coaching & advies dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.
 • Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door de opdrachtgever, brengt Jan Houben advies & coaching de noodzakelijke aanpassingen aan en kan dit als aanvullende opdracht en mogelijk aanvullende kosten aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Aansprakelijkheid

Indien Jan Houben coaching & advies aansprakelijk is voor tekortkomingen in de uitvoering, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd.

 • De totale aansprakelijkheid van Jan Houben coaching & advies zal nooit hoger zijn dan het afgesproken offertebedrag. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 • Jan Houben coaching & advies is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

Geheimhouding

 • In het kader van de AVG is er voor Jan Houben coaching & advies een privacybeleid opgesteld.
 • Jan Houben coaching & advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever naar derden.
 • De opdrachtgever doet zonder toestemming van Jan Houben coaching & advies aan derden geen mededelingen over de aanpak, werkwijze en rapportage van Jan Houben coaching & advies.

Zeist, 2023